Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Bygdeutviklingsmidler

Søkander til Innovasjon Norge mottas fortløpende. Søknader til Fylkesmannen: Søknadsfrister 15. februar og 15. september. 

Retningslinjer for bruken av bygdeutviklingsmidler i Sør-Trøndelag i 2013

Bygdeutviklingsmidlene er det viktigste økonomiske virkemidlet til Landbruks- og matdepartementet for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytting til landbruket. Målet med BU-midlene er å tilrettelegge for langsiktig og lønnsom verdiskapning, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Rammene for Bygdeutviklingsmidlene blir lagt gjennom jordbruksoppgjøret. De bedriftsrettede midlene forvaltes av Innovasjon Norge, mens fylkesmannen forvalter midlene til utredning og tilretteleggingstiltak.

Retningslinjene for Bygdeutviklingsmidlene rulleres årlig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fastsatt nye retningslinjer etter diskusjon i Regionalt Landbruksforum den 13.12.12. Retningslinjene for 2013 finnes i kapittel 7 i Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag 2013.  Tildeling av BU-midler i Sør-Trøndelag skal skje med utgangspunkt i gjeldende "Forskrift om midler til bygdeutvikling" av 28.01.09 med tilhørende rundskriv, aktuelle mål i Regionalt næringsprogram, Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Meld.St.9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Det vises også til brev fra Landbruks og matdepartementet "Nasjonale føringer for arbeidet med Regionale bygdeutviklingsprogram," datert 8.11.2012.

Generelle vilkår
Generelt forutsettes det at Bygdeutviklingsmidlene nyttes på en slik måte at de er med og understøtter arbeidet med å nå gjeldende landbrukspolitiske mål. Tiltakene som støttes skal være med å bygge opp under de gjennomgående innsatsområdene: ressursgrunnlag, differensiering/optimalisering, innovasjon, nettverk og kompetanse. Det er viktig at tiltak og prosjekt fremmer likestilling og bidrar til rekruttering til landbruket. Tiltaket det ytes tilskudd til skal til enhver tid være i samsvar med de krav som er gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Alle søknader skal inneholde forretningsmodell, prosjektplan eller forretningsplan. Investeringssaker må underbygges særskilt med kalkyler, investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett eller driftsplan. Tegninger og kostnadsoverslag må legges ved. Hvert prosjekt skal vurderes ut fra reelt kapitalbehov, lønnsomhet og markeds potensiale. Tilskudd skal ikke gis til løpende drift, men nyttes til nyskaping og utviklingstiltak. Det er ønskelig med samarbeidsløsninger dersom dette ikke kommer i konflikt med forskrift om produksjonstilskudd.

BEDRIFTSRETTET MIDLER (INNOVASJON NORGE)

Investeringer i tradisjonelt landbruk
Støtte til investeringer i tradisjonelt landbruk gis med mål om å opprettholde et variert landbruk. Søknaden må vise reelt bygge- og kapitalbehov. Tiltak med framtidsretta driftsopplegg, kostnadseffektive løsninger og markedstilpassa produksjon blir prioritert. Søknaden vil uansett bli individuelt og konkret vurdert.

De som har mottatt tilskudd til investeringer i tradisjonelt landbruk de siste 5 år før søknadstidspunkt, kan ikke påregne nytt tilskudd til innendørsmekanisering.

Leid areal må være sikret med langsiktige avtaler på minimum 10 år. Kopi av avtalene legges ved søknaden til Innovasjon Norge.

Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler til tradisjonelt landbruk prioriteres følgende:

 • Grovforbasert husdyrhold skal prioriteres.
 • Melkeproduksjon med tilhørende kjøttproduksjon over hele fylket.
 • Sauehold på gårdsbruk med tilgang på gode beiteressurser.
 • Økologiske produksjoner over hele fylket.
 • Tiltak innen grøntsektoren i områder med gode vilkår og med gode forutsetninger.
 • Svinehold kan bare støttes når tiltaket ansees som viktig for å opprettholde et lokalt eller regionalt produksjonsmiljø.
 • Investeringer til bygdenæringer (nye næringer/tilleggsnæring)
 • Bygdeutviklingsmidler kan gis til utvikling av bygdenæringer med grunnlag i landbrukets ressurser. Investeringene skal bidra til å trygge og utvikle inntektsgrunnlaget på gårdsbruk i fylket. Videre vil det legges vekt på om tiltaket støtter opp under:
 • Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag 2012 - 2015
 • Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2020 og Handlingsplan for reiseliv 2011 – 2013
 • Miljøtiltak, herunder gjødsellager, kan støttes.

Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2012-2015

 • Nasjonal strategi for Inn på tunet

Støttenivå for investeringer
Bygdeutviklingstilskudd og rentestøtte til investeringer utmåles slik at både egenkapital og fremmedkapital utløses. Tiltak skal gjennomføres på en forsvarlig måte for både gården og samfunnet. Tilskudd til samarbeidstiltak blir som for tilskudd til enkelttiltak.

Tilskuddsatser til investeringer

Tilskuddsatser til investering Tilskudd, prosent av godkjent kost. overslag

Øvre grense tilskudd

Tradisjonelt landbruk  Inntil 30 % 

Kr 900 000 
 

Nye næringer  Inntil 20 % 

Kr 800 000 

 

Vi minner om at det fra 2012 ble foretatt endringer i skattereglene slik at det blir skattefritak for tilskuddet. Dette øker effekten av tilskuddet ved at en slipper inntil 28 % beskatning på tilskuddsbeløpet. Husk at utgifter til byggeledelse kan legges inn som kostnad i budsjettet for investeringen.

Rentestøtte
Rentestøtte kan gis for lån til investeringsformål. Nytt av året er at det kan gis rentestøtte for hele lånet, men Innovasjon Norge kan sette øvre eller nedre grense på rentestøtten. Rentestøtten blir utmålt etter en samla vurdering av økonomien i prosjektet/tiltaket. Rentestøttesatsen for 2013 er sentralt fastsatt til 0.7 %. Lånet kan tas opp hos Innovasjon Norge eller i annen bank.

Lavrisikolån
Lån kan gis inntil 90 % av verdivurderingen for eiendommen. Den effektive renten lå i januar 2013 på 3.7 %.

Risikolån
Risikolån kan gis til tiltak som tematisk ligger innenfor prioriterte satsingsområder i Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag 2013, og ellers slik som Forskrift om midler til Bygdeutvikling angir.

Generasjonsskifte
Det kan gis tilskudd til generasjonsskifte til mindre investeringer som er viktige for å opprettholde drift på gården. Ordningen skal stimulere til at kvinner overtar gårdsbruk og tar aktivt del i drifta. Kvinnelige søkere skal derfor prioriteres. Tilskuddet kan gis til personer under 35 år innenfor tilskudd til investeringsstøtte i en periode på inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen. Tilskudd kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 60 % av kostnadsoverslaget. Maksimalt tilskudd kan begrenses.

Etablererstipend
Det kan gis stipend til å forberede og etablere ny virksomhet med ekspansjonsmuligheter. Tilskuddet kan omfatte utviklingsfasen og/eller selve etableringsfasen. Etablererstipend kan gis med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag, og ellers slik som "Forskrift om midler til Bygdeutvikling" angir.

Bedriftsutvikling
Det kan gis støtte til prosjekter innen produktutvikling, kompetansebygging, markedsutvikling, testsalg, nettverksbygging og lignende med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag og ellers slik som "Forskrift om midler til Bygdeutvikling" angir. Kvinner og ungdom t.o.m 35 år kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Fra 2012 ble det åpnet for at det også kan gis tilskudd til bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk til planleggingsprosessen i forkant av en større investering. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag og inntil 75 % for kvinner og søkere tom. 35 år, maksimalt kr 50 000 pr sak. Midlene skal brukes til forberedelser og planlegging før byggeperioden tar til. Kostnader som kan dekkes er utarbeiding av driftsplan og kalkyler, tegninger, rådgiving og oppfølging i tilknytting til dette. Det må innhentes skriftlige tilbud. Kun betalbare kostnader godkjennes i kostnadsoverslaget. Det legges opp til forenklet saksbehandling. Når søknaden skal legges inn elektronisk hos Innovasjon Norge nyttes søkermalen Etablerertilskudd - bygdeutvikling og foretak på Innovasjon sine hjemmesider: www.innovasjonnorge.no. Husk at en må registrere seg på "Min side" først. Landbrukskontoret er behjelpelig med å legge inn søknaden hvis du trenger hjelp.

Andre tiltak
Det kan gis tilskudd til andre tiltak i særlige tilfeller når dette er i tråd med formålet for midler til bygdeutvikling, og mål og strategier i Regionalt næringsprogram for fylket, og ellers slik som Forskrift om midler til Bygdeutvikling angir.

Innovasjon Norge oppfordrer til å benytte elektronisk søknad som finnes på www.innovasjonnorge.no 

UTREDNINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILTAK (FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG)
Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsaklig innenfor landbruket. Det kan gis tilskudd med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag når tiltaket er i tråd med formålet for midler til bygdeutvikling, og mål og strategier i Regionalt næringsprogram for fylket, og ellers slik som "Forskrift om midler til Bygdeutvikling" angir. Tilskuddsmidlene forvaltes av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Midlene skal nyttes til fellesprosjekter som legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt, og landbrukseiendommen spesielt.

Midlene skal primært brukes til:
- Samarbeidsprosjekter med flere aktører der utvikling av landbruksnæringa inngår som et vesentlig element
- Fellestiltak som er til nytte for flere næringsutøvere
- Kompetanseutvikling (tilretteleggingstiltak)
- Prosjekter for å høste erfaringer på nye områder (nyskaping)

Søknadsfrister er 15. februar og 15. september 2013. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har tilsvarende dato på sine tilskuddsmidler til rekruttering. likestilling og kompetanseheving innen landbruksområdet (RLK). Søknadsskjema for BU-midlene finner du her: Søknadsskjema Utredning og tilretteleggingstiltak. I tillegg ønsker Fylkesmannen en beskrivelse av tiltaket/prosjektet som ønskes gjennomført (prosjektbeskrivelse), kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Du finner Forskrift om midler til bygdeutvikling, retningslinjer m.m på www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag. Ta gjerne kontakt med de som arbeider med BU-midlene hos Fylkesmannen dersom det er noe dere lurer på angående søknadsprosessen.

Kontaktpersoner
 Pål Martin Daling, tlf. 73 19 92 58
 Kari Frøseth, tlf. 73 19 92 67

 

 

Kontakt

Tine Søfteland
Spesialrådgiver landbruk
E-post
Mobil 969 42 602
Fant du det du lette etter?