Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for Kleivan boligområde, Opphaug - PlanID 5015201805

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 10.04.2019, å kunne legge fremlagte forslag til detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn. 

Området er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Reguleringsplanen omfatter begge sider av fylkesvei 6410 (Ryggaveien), og bebyggelsen vil for en stor del bestå av eneboliger og rekkehus. Planen vil samtidig sikre hjemmel for opparbeidelse av gang- og sykkeltilbud langs fv. 6410 Ryggaveien med påkobling til eksisterende tilbud langs fv. 710. 

Oppstart av regulering ble annonsert på kommunens hjemmesider og kunngjort i Fosna-Folket 06.07.2018. Det er sendt ut brev til offentlige instanser og til berørte naboer, og det er i tillegg avholdt informasjonsmøte for naboer og berørte i august 2018. 

Arealene som er regulert består av fire parseller på til sammen nesten 150 dekar, som kommunen skal erverve når området er klart for utbygging. Under planarbeidet har det kommet frem at deler av området er klausulert av Forsvaret og ikke kan bebygges før denne eventuelt blir opphevet. Dette er en viktig grunn til at det er foretatt mindre utvidelser av planområdet (mot øst og nordvest) etter oppstartsvarselet for å tilpasse mulighetene for utbygging. 

Se ellers planbeskrivelsen for ytterligere beskrivelse av planen

Merknader/ innspill sendes Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad innen 30. mai 2019.
 
Fant du det du lette etter?