Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Ørland kommune. Fra 1. januar 2020 er Ørland slått sammen med Bjugn til en ny kommune. Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden! Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.

Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

Valg av medlemmer til eldreråd

Klikk for stort bilde Etter årets kommunevalg 09.09.19 skal kommunestyret oppnevne eldreråd for perioden 2019 – 2023.


For å sikre bredest mulig deltagelse ber vi organisasjoner som representerer eldre om å komme med forslag på medlemmer til eldreråd.

Reglementet for politiske organer i nye Ørland kommune:

Valg og sammensetning av eldrerådet

"Kommunestyret skal selv velge et eldreråd. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Eldrerådet består av 7 medlemmer som oppnevnes av kommuenstyret.

4 medlemmer oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeningene i Ørland og Bjugn.

Rådet velger selv leder og nestleder.

Dapartementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådet".
 

Myndighetsområdet

"Eldrerådet skal forelegges alles saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunestyret.

Eldrerådet kan avgi uttalelse til formannskap/kommunestyre om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

Eldrerået kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Representater fra Eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som Eldrerådet har behandlet".
 

Informasjon

"Eldrerådet utarbeider hvert år en årsrapport om sin virksomhet. Årsrapporten sendes kommunestyret til orientering og legges ut på kommunens hjemmeside".

Kommuneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727

For å sikre bredest mulig deltagelse ber vi organisasjoner som representerer henholdsvis eldre om å komme med forslag på medlemmer til eldreråd.

Forslag på medlemmer sendes postmottak@orland.kommune.no innen 01.11.19

Fant du det du lette etter?